Шалгалт


Энэ шалгалтанд Төрийн албаны тухай хуулиас 12 асуулт, ёс зүйн дүрэм 3 асуулт, Санхүү, Гүйцэтгэл, Нийцлийн аудиттай холбоотой тус бүр 5 асуулт байна.

Танд амжилт хүсье.

 


Эхлэх