Та энэ хуудаснаас "Улс төсвийн 2014 оны хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүн"- нд 2015 онд хийсэн аудитад хамрагдсан төсөл арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Энэ хэсэгт буй аливаа мэдээлэлд өөрчлөлт хийх боломжгүй болно.

"Улс, орон нутгийн төсвийн 2015 оны хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүн"- нд 2016 онд хийгдэж буй аудитад хамрагдсан төсөл арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл илгээх, танилцах бол энд дарж шилжинэ үү.